Naturen

Det finns flera naturreservat runt Vänern både skärgårdsområden och stränder. På Vänerns öar är tallskog vanligast, tall växer på magra berghällar som är täckta av lavar. I de mer frodiga och fuktiga delarna av Vänern är gran med inslag av vide och björk mer vanligt. De vanligaste lövträden är björk och ek.

I Vänern finns det 22 000 öar, de tre största är Torsö, Kållandsö och Hammarö. Strandlinjen uppgår till 4 527 kilometer varav 2 737 kilometer är ö-stränder och de resterande 1 790 kilometer är fastlandsstränder. Medeldjupet i sjön är 27 meter och det största djupet uppmäter 106 meter. Det finns flera marina arter runt Vänern i och med att sjön påminner om ett stort hav. Björnbär, sandstarr och slån är några av dessa arter. I vikarna kan man hitta vass och utanför dessa finns det säv. I vassvegetationen kan man finna både den gula svärdsliljan som bredkaveldun och jättegröe.

Fågellivet

Över 50 olika arter av rov -, våtmarks- och sjöfåglar häckar i Vänern. Bland dessa återfinns cirka 20 arter som är nationellt- eller internationellt hotade eller särskild hänsynskrävande. Vänerns mest hotade sjöfåglar är roskarlen och skräntärnan. Havsörnen är en annan viktig fågel i Vänern och även den behöver ostörda boplatser. Det finns över 30 000 stycken tärnor och måsfåglar som gärna häckar på öar och kala skär i Vänern. De vanligaste rovfåglarna är fiskgjuse, lärkfalk och kärrhök. Havsörnen har återvänt till Vänern och under år 2009 fick elva häckande par tillsammans 17 stycken flygfärdiga ungar, detta är ett tecken på att miljön har förbättrats runt Vänern. Det är extra viktigt att iaktta försiktighet är när fåglarna häckar. Länsstyrelserna har därför inrättat särskilda fågelskyddsområden för de viktigaste häckningsställena. Det finns skyltar uppsatta vid dessa områden.

Fiskar och fiske

Den mest betydelsefulla sjön för yrkesfiske i Sverige är Vänern. Det finns idag ca 80 stycken yrkesfiskare som fångar lax, gädda och siklöja bland andra fiskar. Yrkesfisket är mest intensivt från att isarna har försvunnit fram till oktober. Yrkesfiskarna fångar årligen ungefär 600 ton fisk.

I Vänern finns det 38 stycken arter av fisk som lever i sjön stadigvarande. Det är en omständighet som har gjort Vänern till ett populärt tillhåll för sportfiskare. Att laxen i Vänern har en medelvikt på 5 kg talar sitt tydliga språk varför Vänern är ett populärt fiskevatten!

Djurö nationalpark

Nationalparken består av ett trettiotal öar som ligger mitt i Vänern och man tar sig hit med hjälp av båt. Har man ingen båt så kan man få hjälp av fiskare eller taxibåt. Centralt på ön finns det rester kvar av en 4 hektar stor åker i och med att Djurö var tidigare bebodd. Men nu för tiden finns det inga bofasta kvar på ön. Fågellivet är oerhört rikt på ön, här häckar bland annat fiskgjuse, havstrut, grågås och strandskata. Det finns inplanterade dovhjortar på huvudön, dessa hjälper till att hålla gräsmarkerna öppna. Det är tillåtet att plocka matsvamp och bär för egen konsumtion men ha i beaktande de tillträdesförbudsområden som finns. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.